மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள் Contact தொடர்பு

Saturday, April 19, 2014

ஜீவகாருண்யம்.

இடம்: ஓங்காரக்குடில், துறையூர், திருச்சி.
Ongara Kudil

ஜீவகாருண்யத்தின் விளக்கம் மற்றும் அதன் பயன்கள் உலகத்தில் உயர்பிறப்பாகிய மனிதப் பிறப்பைப் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இந்தப் பிறப்பினால் அடையத்தக்க ஆன்ம லாபத்தை கடவுளின் இயற்கைவிளக்கமாகிய அருளைக்கொண்டே அடைய வேண்டும்.
https://www.facebook.com/groups/siddhar.science/

*ரோட்டில் போடுவதில்லை. மலைமீதுள்ள பாதை ஓரத்தில் தினமும் துப்பரவு செய்யப்பட்டு உணவும் தண்ணீரும் கடந்த 15+ ஆண்டுகளாக எந்தக் காலநிலையிலும் மிகவருமையாகச் செய்கிறார்கள்.

ஓங்காரக்குடில் Oongarakudil

அகத்தீசர் சன்மார்க்க சங்கம்
ஓங்காரக்குடில் - துறையூர்
113 நகர் விரிவாக்கம்
துறையூர்
திருச்சி - 621010
தொடர்பு இல. : (0091) 04327-255684, 255184
http://www.agathiar.org/

ஓங்காரக்குடில்.

தமிழினது பெருமையறிவும், கட்டற்ற அறிவியலை வகுத்து எமக்களித்த தமிழ் தந்த மெஞ்ஞானிகளும் விஞ்ஞானிகளுமான சித்தர்கள் பற்றியறியவும் திருச்சி துறையூரிலுள்ள ஓங்காரக்குடிலுக்கு ஒரு தடவையாவது சென்று வாருங்கள்.

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி

Temple of Ascended Masters (Siddhars)
Temple of Lord Muruga aka Sanat Kumara
Ongarakudil, Trichy
India
At the service of Vast Grace Light
Love & Light

Monday, April 14, 2014

தமிழினது பெருமையறிவும், கட்டற்ற அறிவியலை வகுத்து எமக்களித்த தமிழ் தந்த மெஞ்ஞானிகளும் விஞ்ஞானிகளுமான சித்தர்கள் பற்றியறியவும் திருச்சி துறையூரிலுள்ள ஓங்காரக்குடிலுக்கு ஒரு தடவையாவது சென்று வாருங்கள். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி Temple of Ascended Masters (Siddhars) Temple of Lord Muruga aka Sanat Kumara Ongarakudil, Trichy India At the service of Vast Grace Light Love & Light and everyone loves him