மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள் Contact தொடர்பு

Friday, January 20, 2017

முத்தமிழ்த் தலைவன் தமிழக நிலை குறித்து அருளிய அருட்சுவடி 20/01/2017

முத்தமிழ்த் தலைவன், முன்னின்று அருளும் முதல்வன் மூலப் பொருளாய் விளங்கி நிற்கும் முழு முதற்தெய்வம் முருகப்பெருமான் தமிழக நிலை குறித்து அருளிய அருட்சுவடி

மகான் ஆனாய நாயனார் அருள் சூட்சும நூல் 20-01-2017

Wednesday, January 18, 2017

ஏறுதழுவல் பற்றி முருகப்பெருமான் சுவடி 18/01/2017

ஏறுதழுவலுக்கு ஆதரவாக மகான் சுப்பிரமணியரின் ஆசிநூல். இந்தியர்களையும், இந்தியாவையும் எதிர்ப்பவர்களுக்கு வரும் கேடுகள். அமெரிக்காவின் சதியும், ஆதிக்கமும், இந்தியாவில் எவ்வளவு காலம் இருக்கும்..?! இந்தியாவில் அமெரிக்க ஆதிக்கத்தை உடைப்பது எப்படி..?!

மகான் அமர்நீதி நாயனார் அருள் சூட்சும நூல் 18-01-2017