மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள் Contact தொடர்பு

Friday, June 9, 2017

உயிர்களுக்கு தொண்டு செய்வதே கடவுள் வழிபாடு

ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு உள்ள உயிர்களுக்கு தொண்டு செய்வதே கடவுள் வழிபாடு. .
Suvadi 01/06/2016 (repost)ஓங்காரக்குடில் Ongarakudil
❤️🙏சித்தர் அறிவியல் Wisdom of Siththars❤️🙏
Aum Muruga ஓம் மு௫கா


Related Articles


2000 வருடங்களுக்கு முன் தமிழ்ச்சித்தர்கள் வகுத்த உயிரியல் (Biology)

Nathan Surya
http://thamilsiddhas.blogspot.co.uk/2017/05/biology.html

Posted By Nathan Surya

No comments:

Post a Comment